فاطمه صادقی: قانون اساسی از منظر اندیشه سیاسی

فاطمه صادقی: محقق و نویسنده در حوزه‌های علوم سیاسی و مطالعات جنسیت. مهمترین تألیفات او از این قرار است: “گناه زن: روابط متقابل احکام دینی در دین زرتشتی و اسلام” (به زبان انگلیسی)؛ “قدرت مؤسس: حاکمیت یا سیاست”، “جنسیت در آراء اخلاقی: از سه قرن پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری”؛ “کشف حجاب: بازخوانی یک مداخلۀ مدرن”؛ “جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران دورۀ پهلوی اول”. برخی از ترجمه‌های او این‌هاست: “غیور: زندگی و زمانۀ عیسای ناصری” نوشته‌ی رضا اصلان، “زنان و جنسیت در اسلام” نوشته‌ی لیلا احمد، “زندگی همچون سیاست” نوشته‌ی آصف بیات، “رازوری زنانه” (با دیگر مترجمان) نوشته‌ی بتی فریدان؛ “نظریه‌ای درباره مدرنیته” نوشته‌ی اگنش هلر، و “توانمندی زنان” (با دیگر مترجمان)، نوشته‌ی نیلا کبیر و دیگران.