سعید ناجی: فلسفه برای کودکان و نوجوانان، قسمت دوم (تفاوت با آموزش و پرورش رایج)

سعید ناجی: عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی، مدیر گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان.او نخست در دانشگاه شریف تحصیل کرده و سپس دکتری خود را در سال ۱۳۹۱ از پژوهشگاه علوم انسانی دریافت کرده است. از او این ترجمه‌ها و تالیف‌ها منتشر شده: «در پی معنا» (هرمس،۱۳۸۴)؛ «دیدگاههایی در باره سرشت آدمی» پژوهشگاه علوم انسانی،۱۳۸۲)؛ «در آمدی بر علم و دین» (پژوهشگاه علوم انسانی،۱۳۸۶)؛ «کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان، گفت و گو با پیشگامان» (پژوهشگاه علوم انسانی، جلد اول ۱۳۸۷، جلد دوم ۱۳۸۹)؛ «لیلا کودک فیلسوف» (پژوهشگاه علوم انسانی،۱۳۹۰)؛ «تفکر انتقادی در کلاس درس» (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۱)؛ «تفکر نقادانه در عمل، مهارت های گفتگوی موثر در کلاس درس» پژوهشگاه علوم انسانی،۱۳۹۴)؛ «داستانهایی برای کندوکاو فلسفی» (پژوهشگاه علوم انسانی، جلد اول و دوم ۱۳۹۴)؛ «راهنمای داستانهای کندوکاو فلسفی» (پژوهشگاه علوم انسانی،۱۳۹۴)؛ «معیار فبک برای داستان، نقد وبررسی داستانهای مورد استفاده برای آموزش تفکر انتقادی در ایران» (پژوهشگاه علوم انسانی،۱۳۹۵)؛ «کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان، گفت و گو با پیشگامان»، (جلد سوم، پژوهشگاه علوم انسانی،۱۳۹۶)؛
The History, Theory and Practice of Philosophy for children, International Perspective, Routledge Research in Education, , Routledge , ۲۰۱۷