حنیف افخمی ستوده: بیهقی خوانی، قسمت سوم

حنیف افخمی ستوده: دارای دکتری ادبیات فارسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. او در سال ۱۳۹۳ از رساله خود با عنوان “بازاندیشی بلاغت” دفاع کرده است. از جمله مقالات منتشر شده اوست: “تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره های مفهومی”؛ “«را»ی اضافی/ملکی”؛ “عبدالقاهر جرجانی و دیدگاههای نوین در نقد ادبی”؛ “نهاد ادبی”.