الهام اعتمادی: آیکونولوژی در هنر ایرانی، قسمت دوم

الهام اعتمادی: استاد تاریخ هنر؛ عضو هیأت علمی گروه هنر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. او دکتری خود را در رشته تاریخ هنر از دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک دریافت کرده است. مطالعه در حوزه شمایل‌شناسی و نیز نقاشی  دوره قاجار ایران از حیطه‌های تخصصی فعالیت‌های پژوهشی اوست.