محمدمنصور هاشمی: سخنرانی در مراسم یادبود دکتر شایگان

محمدمنصور هاشمی: نویسنده و پژوهشگر. از او تا کنون این کتاب‌ها منتشر شده است: “صادق هدایت” (نشر روزگار ۱۳۸۱)؛ “صیرورت در فلسفه ملاصدرا و هگل” (انتشارات کویر ۱۳۸۳)؛ “هویت‌اندیشان و میراث فکری احمد فردید” (انتشارات کویر ۱۳۸۳)؛ “دین‌اندیشان متجدد: روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان” (انتشارات کویر ۱۳۸۵)؛ “قهقهه در خلأ” (رمان کوتاه) (انتشارات کویر ۱۳۸۶)؛ “آمیزش افق‌ها: منتخباتی از آثار داریوش شایگان”( نشر فرزان روز ۱۳۸۸)؛ “خدا و بشر: چند مبحث کلامی در تاریخ اندیشه اسلامی” (انتشارات کویر ۱۳۸۸)؛ “زنگ هفتم” (مجموعه هفت داستان کوتاه به هم پیوسته) (نشر چشمه ۱۳۹۴)؛ “اندیشه‌هایی برای اکنون” (نشر علم ۱۳۹۴). به قلم او مقالات متنوعی نیز در حوزه اندیشه از جمله ناظر به فلسفه محض و فلسفه مقایسه‌ای، ادبیات، هنر، دین و روشنفکری در ایران معاصر به چاپ رسیده است.