مالک شجاعی: آموزش فلسفه دانشگاهی در غیاب فلسفه آموزش

مالک شجاعی جشوقانی: استاد فلسفه و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. عمده‌ی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و رسانه‌ای وی در زمینه‌ی فلسفه‌ی علوم انسانی، مسائل آموزش فلسفه، فلسفه‌ی معاصر و دین‌پژوهی با تاکید بر تجربه‌ی ایران معاصر است. شجاعی، مدیریت گروه فلسفه‌ی علوم اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران، گروه فلسفه‌ی خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی، و سردبیری فصلنامه‌ی نقد کتاب فلسفه (خانه کتاب) را در کارنامه‌ی خود دارد. از جمله آثار منتشرشده از وی می‌توان به کتاب‌های “خدمات متقابل فلسفه و علوم انسانی در ایران”، “درآمدی فلسفی _ تاریخی به روشنگری ( کانت تا فوکو)”، “فلسفه علوم انسانی” و “آموزش عالی فلسفه در ایران” اشاره کرد.