علی قیدی: مثنوی‌ خوانی، قسمت اول

علی قیدی: استاد ادبیات فارسی و عرفان. رسال دکتری او درباره “مبانی نظری و روش‌های عملی تربیتی مولانا” بوده است. رساله کارشناسی ارشد او نیز با عنوان “سرّ و بیان؛ بررسی مفهوم سرّ و بیان‌پذیری یا بیان‌ناپذیری آن در متون نثر عرفانی تا قرن هفتم” در دست انتشار است. از جمله مقالات اوست: “حسام‌الدین مرید مرادپرور” (گوهر گویا، نشریه دانشگاه اصفهان) و “اوصاف و آثار عشق نزد مولانا (کهن‌نامه، پژوهشگاه علوم انسانی).