روشنفکری در ایران، مناظره شهریار زرشناس و محمدمنصور هاشمی، قسمت اول