حسین شیخ‌ رضایی: مغالطات آماری، قسمت دوم و پایانی

حسین شیخ‌رضایی: استاد فلسفه علم و فلسفه ذهن، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و عضو مرکز سیاست علم کشور، مدیر نشر کرگدن. از جمله کتاب‌های اوست: آشنایی با فلسفه علم (هرمس ۱۳۹۱)، آشنایی با فلسفه ذهن (هرمس ۱۳۹۱) و علم‌ورزی در حلقه کند و کاو (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۴). به قلم او این ترجمه‌ها نیز منتشر شده است: فلسفه ذهن، یک راهنمای مقدماتی (صراط ۱۳۸۸)، “علم، جامعه، اخلاق: جستارهایی در ابعاد اجتماعی و اخلاقی علم” (مینوی خرد ۱۳۹۱)، “رشد شناختی” (دانش‌پرور ۱۳۹۴)، “مقدمه‌ای فلسفی بر علوم شناختی” (نشر نو ۱۳۹۷).